π™Ώπ™Ύπš‚πšƒπ™Ώπ™Ύπ™½π™΄π™³ - Queer Concerts: Clemix & Chloé Sollis // L-Festival


27 Nov 2020 20:30
Crazy Circle
Brussels
See on a map
FR>> Entre hip-hop électro, chanson française et disco-punk, l’artiste belge 𝐂π₯𝐞𝐦𝐒𝐱 raconte avec humour et ironie ses histoires joyeusement désabusées, abordant de façon décomplexée ses amours, sa solitude et ses obsessions.

https://clemixmusic.com/
https://open.spotify.com/artist/64UWuoAIRfAzDcwb992LDW

Quelques accents de triphop, de jazz, le tout en français. L'ambiance y est planante et poétique. 𝐂𝐑π₯𝐨𝐞́ 𝐒𝐨π₯π₯𝐒𝐬 puise dans l'émotion pour raconter des histoires qui n'auraient pu être partagées autrement.

https://www.facebook.com/sollischloe
https://soundcloud.com/user-846300866


Κ€α΄‡Μ€Ι’ΚŸα΄‡s sα΄€Ι΄Ιͺα΄›α΄€Ιͺʀᴇs:

❗ Port du masque obligatoire SAUF assis.e.s ou quand vous buvez. Tout déplacement à l’intérieur du Crazy Circle nécessite le masque.

❗ La capacité du Crazy Circle sera limitée. Merci de respecter les distances de sécurité et de rester dehors en cas de débordement.

❣️ Soyez à l’écoute de l’équipe pour leur faciliter le travail et permettre aux événements d’avoir lieu.


πƒπ’π¬πœπ₯𝐚𝐒𝐦𝐞𝐫 π‚πŽπ•πˆπƒπŸπŸ—:
Toutes les activités du L-Festival sont encore susceptibles de changer. Tous les changements seront communiqués sur les événements Facebook, ainsi que sur le site internet de la RainbowHouse.


NL>> Tussen electro hiphop, Franse chanson en disco-punk vertelt de Belgische kunstenaar 𝐂π₯𝐞𝐦𝐒𝐱 met humor en ironie zijn vrolijk gedesillusioneerde ervaringen, waarbij hij zijn liefdes, eenzaamheid en obsessies op een ongecompliceerde manier aanpakt.

https://clemixmusic.com/
https://open.spotify.com/artist/64UWuoAIRfAzDcwb992LDW

Een paar accenten van triphop, jazz, allemaal in het Frans. De atmosfeer is hoog en poëtisch. 𝐂𝐑π₯𝐨𝐞́ 𝐒𝐨π₯π₯𝐒𝐬 put uit emotie om verhalen te vertellen die anders niet gedeeld hadden kunnen worden.

https://www.facebook.com/sollischloe
https://soundcloud.com/user-846300866


sα΄€Ι΄Ιͺα΄›α΄€Ιͺʀᴇ Κ€α΄‡Ι’α΄‡ΚŸs:

❗ Het dragen van een masker is verplicht BEHALVE tijdens het zitten of drinken. Maskers zijn nodig tijdens verplaatsingen.

❗ De zaal in de Crazy Circle hebben een beperkte capaciteit. Houd een veilige afstand aan en blijf buiten wachten bij een overmaat.

❣️ Wees alstublieft attent op het team om hun werk gemakkelijker te maken en evenementen te laten plaatsvinden.

πƒπ’π¬πœπ₯𝐚𝐒𝐦𝐞𝐫 π‚πŽπ•πˆπƒπŸπŸ—:
Alle activiteiten van het L-Festival zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op Facebook evenementen en op de RainbowHouse website.


EN >> From electro hip-hop, to french pop and disco-punk, the Belgian artist Clemix tells us with humor and irony her happily disillusioned stories. She talks uninhibitedly about her love stories, her loneliness and her obsessions

https://clemixmusic.com/
https://open.spotify.com/artist/64UWuoAIRfAzDcwb992LDW

A bit of triphop and jazz, and all of that in French. The mood is relaxed and poetic. Chloé Sollis draws from her emotions to tell stories that couldn’t have been told another way.

https://www.facebook.com/sollischloe
https://soundcloud.com/user-846300866


sanitary rules:

❗ Masks are mandatory EXCEPT when you’re sitting or drinking. If you move inside the Crazy Circle, you need to wear your mask.
❗Places inside the Crazy Circle will be limited. Please respect social distanciation and stay outside if we are over capacity.
❣️ Listen to the team to make their work easier and to allow these events to take place.


πƒπ’π¬πœπ₯𝐚𝐒𝐦𝐞𝐫 π‚πŽπ•πˆπƒπŸπŸ—:
All the events of the L-Festival can still change. All changes will be communicated through the facebook event pages, but also on the RainbowHouse website.