Supertrans w/ Timmerman, Bjeor, Lola Haro & Sixsixsixties


27 Apr 2019 23:00
→ 28 Apr 2019 06:00
Lola Haro, Timmerman, Bjeor, TRANS
Faces Antwerp
falconplein 18b - Antwerp
See on a map
S U P E R T R A N S
S U P E R T R A N S
S U P E R T R A N S

2 7 . 0 4 . 1 9met het eind van TRANS in zicht gaan we er nog een keer zwaar in hangen – host Timmerman fikst bijzonder potent line upje


b j e o r .
l o l a h a r o .
s i x s i x s i x t i e s .
t i m m e r m a n .


design: Sam & Toon Timmerman

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


like de TRANS, wees familie
18+ | falconplein 18